תקנון

ברוכים הבאים לאסקפיזם חדרי בריחה (להלן: “האתר”). האתר מופעל ע”י טנוקס בע"מ 515857662.  (להלן: “הנהלת האתר” או “החברה”).
האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני אשר מציע, (בין היתר) למכירה מוצרים שונים (להלן: “המוצרים”).

 1. כללי
  1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
  2. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או
   את הזמנת המוצרים מן האתר ומעידים על הסכמת המזמין, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.
  3. החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן  תקנון זה.
  4. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו’) כמו כן
   הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
  5. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר
   (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.
  6. החברה והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים
   להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והחברה, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת
   מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.
  7. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמין ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
  8. טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את החברה.
  9. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.
  10. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים,
   בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.
  11. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.
 1. רכישת מוצרים באתר
  1. המזמין יזין בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את פרטי המזמין הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, בנוסף יש למסור את פרטי מקבל ההזמנה, שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, יישוב, רחוב  מס’ בית, קומה, דירה, כניסה וכל פרט מזהה אחר שיש בידיו לסייע למבצע המשלוח לאתר בקלות את הנכס אליו מתבצעת מסירת ההזמנה לרבות הערות ומידע בנוגע לפעולת השילוח ו/או במידה ומקבל ההזמנה אינו בבית. השדות המסומנים בכוכבית קיימת חובה למלאם ובלעדיהם לא תתאפשר השלמת ההזמנה.
  2. על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה במשלוח על המזמין למסור רק פרטים מדויקים ונכונים.
  3. בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר המזמין את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר.
  4. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה וזאת לשם ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות ועל כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
  5. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.
  6. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על ידי המזמין יחשב לביצוע הזמנה (להלן:”ההזמנה”) עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי
   ורק לאחר אישור חברת האשראי ו/או לאחר קבלת אישור מפיי פאל כפי שיובהר להלן, הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה, חיוב הלקוח עבור המוצר יבוצע
   דרך כרטיס האשראי ו/או דרך חשבון הפיי פאל כפי שיבואר להלן והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי החברה והאתר.
  7. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמין, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 1. אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה
  1. התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי וכל שירות דומה
   , כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת לפי שיקול דעתה של הנהלת האתר.
  2. אם יבחר המזמין להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש המזמין למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו. 
  3. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.
  4. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל המזמין אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו בהנהלת האתר.
  5. מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע הנהלת האתר בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש המזמין, תינתן הודעה מתאימה למזמין כי ההזמנה אושרה וחשבונו יחויב בעלות השירות.
  6. במקרה בו לא אושרה  העסקה על ידי חברת האשראי או על ידי חשבון הפיי פאל או כל אמצעי תשלום אר שיהיה באותה עת, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך והנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין לשם השלמת העסקה או ביטולה.
  7. אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/במועד ההזמנה. אם לא צויין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמין כל סכום ששולם אם שולם להנהלת האתר ו/או תבטל את החיוב אם בוצע בגין פעולת הרכישה.
  8. יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר  ולא ניתן לספק אותו, במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמין לא תהה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.
  9. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה על ידי חברת האשראי או אישור מחשבון הפיי פאל  או שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר שאושר.
  10. במידה והמזמין חויב בטעות על ידי חברת האשראי, על המזמין להודיע להנהלת האתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם.
 1. אספקה והובלת המוצרים
  1. אספקת המוצר ע”י האתר יעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי ו/או מאת חשבון הפיי פאל, כלומר המוצר שולם, כמפורט לעיל, המוצר יסופק לכתובת שהמזמין הקליד ו/או מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.
  2. האתר מתחייב לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה ליעד המבוקש ויעשה כמיטב יכולתו כי המוצר יגיע במהירות.
  3. הנהלת האתר תפעל כמיטב יכולתה לספק את המוצרים במהירות והמוצרים ובתוך 5 ימי עסקים מיום קליטת ההזמנה ואישורה באמצעות שליח.  
   זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
  4. המשלוחים שיסופקו באמצעות חברת המשלוחים מטעם הנהלת האתר הינם בהתאם לתנאי חברת המשלוחים, אזורי החלוקה של חברת המשלוחים ובתאום מראש עם מקבל ההזמנה.
  5. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת המשלוח מכל סיבה שהיא. הנהלת האתר תודיע למזמין ותפעל למציאת פתרון חלופי אשר יענה לרצון שני הצדדים.
  6. במקרים בהם מסופקים המוצרים באמצעות דואר ישראל, לכתובת המשלוח שמסר המזמין בעת ביצוע ההזמנה. המוצרים יישלחו בכפוף לזמן האספקה של דואר ישראל ואינם ניתנים לבקרה ולשליטה על ידי הנהלת האתר ו/או הספקים.
  7. מועדי האספקה המצוינים באתר ולעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מן המלאי של האתר ו/או מן המלאי של הספק הרלוונטי.
  8. המשלוחים מבוצעים על ידי חברת שליחויות, באמצעותה תבוצע ההובלה של המוצרים תנאי חברת השליחויות  יחייבו את הלקוח.
  9. דמי המשלוח – בנוסף למחיר המוצרים שהוזמנו, יושת על המזמין תשלום של דמי משלוח, סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה בהתאם לדרך השילוח אותה בחר המזמין, אלא אם כן צויין אחרת.
  10. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים באמצעות בכרטיס אשראי ו/או באמצעות חשבון הפיי פאל. האתר רשאי לגבות את דמי המשלוח עם חיוב התשלום הראשון.
  11. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:
   1. כח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/או נזקי טבע ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר כגון שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה או הובלת מוצר.
   2. כל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או החברה.
   3. מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.
  12. זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’ לא כולל ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג).
  13. על הלקוח להודיע מיידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר, במקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.
  14. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים, במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, המזמין יישא בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
 2. ביטול רכישה מצד המזמין
  1. לא ניתן לבטל רכישה לאחר פתיחת האריזה המקורית של המשחק.
  2. במידה והאריזה לא נפתחה המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. מבלי לגרוע מהאמור:
   1. ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדוא”ל [email protected]
   2. ביטול עסקה ע”י המזמין לא תתאפשר ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
   3. לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למזמין הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול  על סך 30 ש"ח (דמי המשלוח אינם חלק ממחיר המוצר ולכן ינוכו בנפרד מההחזר) בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך. הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד המזמין, לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם-כן.
 3. ביטול רכישה מצד החברה
  1. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
  2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.
  3. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
  4. במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
 4.  זכויות יוצרים
  1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות תמונות, עיצוב, הוראות, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של החברה בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.
  2. זכויות אלה חלות בין השאר על האתר האינטרנטי המלווה את המשחק ועל הסרטונים המופעים באתר.
  3. זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (www.faudagame.co.il ) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.
  4.  אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
  5. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של החברה.
  1. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר  וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.
  2. הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרב זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.
 1. אחריות
 1. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא, על תיקונם, הרכבתם ו/או החלפתם של המוצרים.
 2. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי החברה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.
 3. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.
 4. בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 1. סודיות ופרטיות
  1. כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה.
  2. החברה לא תעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.
  3. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.
  4. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
 1. הסכמה לקבלת דברי פרסומת – במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר למפעילת האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מקבוצת מפעילת האתר לרבות אתרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידי מפעילת האתר ו/או צדדים קשורים, לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
  1. החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
  2. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
  3. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
  4. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
 1. דין ושיפוט
  1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
  2. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.
  3. הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.
 2.  יצירת קשר
 • בכל שאלה ו/או בירור לגבי המוצר, וכן בכל פנייה אחרת בעניין פגיעה בזכות או תוכן פוגע, יש ליצור קשר באמצעות כתובת מייל [email protected]
 •     כתובתנו: אלנבי 94 ת"א. טל 0775023008 

Welcome to Escape Room Escapism (hereinafter: the "Site"). The site is operated by Tanox Ltd. 515857662. (hereinafter: "the management of the site" or "the company").

The site is used as an e-commerce site which offers (among other things) for sale various products (hereinafter: "the products").

 1. General
 2. The provisions of these By-Laws apply equally to members of both sexes, and the use of masculine pronouns is for convenience only.
 3. The provisions of these Terms and Conditions and the Terms of Use appearing on the Website define the legal relationship between the Client and the Website, the Terms of Use of the Website and / or

The order of the products from the site and indicate the consent of the customer, these terms and additional conditions that appear on the site.

 1. The Company may at any time, in its sole discretion, update these Terms and Conditions.
 2. These terms apply to the use of the site and the services contained therein through any computer or other communication device (such as a cell phone, tablets of any kind, etc.) as well.

They apply to the use of the website, whether through the Internet or through any other network or means of communication.

 1. Nothing in these By-Laws shall derogate from the provisions of the Consumer Protection Law, 5741-1981 (hereinafter: “the Consumer Protection Law”) and regulations that have been enacted pursuant to it, insofar as they apply to the website.

(Hereinafter: the "Instructions"), except in cases where such provisions may be conditioned upon and such stipulation has been made within the framework of the Website whether express or implied.

 1. The company and the management of the site do their best to present the most complete and comprehensive information about the product, including images, notwithstanding the provisions of this section, it may be clarified that

To appear on the site in good faith and without malicious intent and / or out of a desire to mislead, inaccuracies and / or errors and / or omissions and the company, the management of the site and the site will not bear any responsibility arising

Inaccuracies and / or errors.

 1. The titles of the chapters are presented for the convenience and orientation of the customer and will not be used in the interpretation of the regulations.
 2. A super mistake in describing a product / s will not obligate the company.
 3. The product images on the website are displayed for illustration purposes only. In addition, there may be differences in appearance, color, size, etc. between the product, as it is displayed on the website, and the product in reality.
 4. Do not copy and use, or allow others to use, in any other way the content from the Site, including other websites, in electronic publications,

In print publications, etc., for any other purpose.

 1. The date recorded, for all intents and purposes, on the Company's computers is the determining date for everything.
 2. Purchase products on the site

The customer will enter in the online form provided for this in the order process the following customer details: first name, last name, telephone number, e-mail address, in addition, the details of the recipient of the order, first name, last name, telephone number, locality, street House, floor, apartment, entrance number and any other identifying details that he can help the delivery operator easily locate the property to which the order is placed, including comments and information regarding the delivery operation and / or if the recipient of the order is not at home. The fields marked with an asterisk must be filled in and without them the order will not be possible to complete.

 1. In order to avoid any possibility of a malfunction in the delivery, the customer must provide only accurate and correct details.
 2. When completing the order, the customer will confirm the order details and the correctness of the details he provided.
 3. Filling in all the details is a prerequisite for making the order in order to make the order efficiently and without any glitches and therefore care must be taken to provide all the details accurately.
 4. The customer's details will be updated in accordance with what is stated in the online order form on the website.
 5. Filling in all the details required for the purchase of the product by the customer will be considered for placing an order (hereinafter: "the order") upon receipt of the order, the site will check the credit card details

And only after the approval of the credit company and / or after receiving approval from Pay Pal as will be clarified below, the operation will be approved and a final confirmation of the order will be issued, the customer will be charged for the product

Through the credit card and / or through the PayPal account as will be explained below and all subject to the products being in the company's inventory and the website.

 1. The details as entered in the order form by the customer will constitute conclusive evidence of the correctness of the actions.
 2. How to make the payment for the order

Payment for the products will be made by credit card and any similar service

, As will be available for use on the Site, from time to time at the discretion of the Site Management.

 1. If the customer chooses to use a credit card to make the payment, the customer will be asked to provide the credit card details, ID card, card type and validity.
 2. The management of the site reserves the right to stop using any means of payment on the site, allow the use of additional means of payment and apply different payment arrangements to different types of credit cards or means of payment that the site management will respect.
 3. Once the payment details have been entered in the online order form, a confirmation of receipt of the order details will be sent to the customer via e-mail. It will be clarified that this approval does not oblige the site management to provide the ordered products and it only indicates that the order details have been received by the site management.
 4. Immediately after placing the order, the site management will check the means of payment used by the customer, an appropriate notice will be given to the customer that the order has been approved and his account will be charged for the cost of the service.
 5. In the event that the transaction is not approved by the credit company or by the PayPal account or any other means of payment at the time, the customer will receive appropriate notice and the site management will contact the customer to complete or cancel the transaction.
 6. Approval of the purchase operation is conditional on the product being purchased in stock on the requested delivery date and / on the order date. If it is not stated that the product is not in stock and the product has not been downloaded from the site by the time the order is placed, the site management will not be liable subject to the site management refunding the customer any amount paid to the site management and / or canceling the charge if made for the purchase.
 7. It will be clarified that there may be situations in which although the item is displayed on the website as existing in stock, in practice it is missing and can not be delivered, in these cases the transaction will be canceled and the customer will not have any claim in this regard subject to refund of the amount paid by the customer.
 8. The delivery date will be determined from the date of approval of the transaction by the credit card company or approval of the PayPal account or other available electronic wallet service approved.
 9. If the customer is mistakenly charged by the credit company, the customer must notify the site management in order to make a credit accordingly.
 10. Delivery and transportation of the products
 11. The delivery of the product by the site will be made only after receiving payment confirmation from the credit company and / or from the PayPal account, ie the product has been paid for, as specified above, the product will be delivered to the address the customer typed and / or delivered when ordering online.
 12. The site undertakes to deliver the goods within the delivery time to the requested destination and will do its best to ensure that the product arrives quickly.
 13. The management of the site will act to the best of its ability to deliver the products quickly and the products and within 5 business days from the date of receipt of the order and its confirmation by courier.

Product delivery times include only the calculation of business days (Sundays to Thursdays, not including Fridays, Saturdays, holidays and public holidays).

 1. The shipments that will be delivered through the shipping company on behalf of the site management are in accordance with the terms of the shipping company, the distribution areas of the shipping company and by prior arrangement with the recipient of the order.
 2. If the shipping company is unable to make the delivery to the shipping address for any reason. The management of the site will inform the customer and will work to find an alternative solution that will meet the wishes of both parties.
 3. In cases where the products are delivered via Israel Post, to the shipping address provided by the customer when placing the order. The products will be sent subject to the delivery time of the Israel Post and cannot be controlled and controlled by the site management and / or the suppliers.
 4. The delivery dates specified on the website above do not apply to products that have run out of the inventory of the website and / or from the inventory of the relevant supplier.
 5. The deliveries are made by a courier company, through which the products will be transported. The terms of the courier company will be binding on the customer.
 6. Shipping Fee – In addition to the price of the ordered products, the customer will be charged a shipping fee, the amount of the shipping fee will appear at the end of the order process depending on the shipping method chosen by the customer, unless otherwise stated.
 7. The shipping fee will be paid upon payment for the product. On sale in installments by credit card and / or through the PayPal account. The site may charge the shipping fee upon charging the first payment.
 8. The site will not be responsible for any delay and / or delay in delivery and / or non-delivery of the products caused as a result of one of the following reasons:

Force majeure and without prejudice to the generality of the aforesaid war, military operation, emergency operation and / or natural disasters and / or from events beyond the site's control such as strikes and shutdowns of all farms and / or suppliers of services or goods needed to produce supplies or transport product.

 1. Any reason beyond the control of the site and / or the company.
 2. A party associated with the mission operation.
 3. The delivery times of the indicated products include only the calculation of business days (Sundays to Thursdays not including Fridays and Saturdays, holiday eves and holidays).
 4. The customer must immediately notify the website if the product is not delivered during the delivery period specified on the website, in which case the new delivery time will be considered from the date of coordination of a new date.
 5. Care must be taken to fill in accurate and up-to-date details, in case the products are returned to the company due to incorrect details, the customer will be charged for shipping and handling fees.
 1. Cancellation of a purchase by the customer
 2. Purchase cannot be canceled after opening the original packaging of the game.
 3. If the packaging has not been opened, the customer may cancel the transaction in accordance with the provisions of the Consumer Protection Law and regulations issued thereunder. Without derogating from:

Cancellation will only be made by written notice to the email address [email protected]

 1. Cancellation of a transaction by the customer will not be possible in the purchase of certain items as specified in subsection 14C (d) of the Consumer Protection Law.

After receiving the cancellation notice, the customer is paid the amount paid by him for the product less cancellation fees (the shipping fee is not part of the product price and will therefore be deducted separately from the refund) at a rate of 5% of the transaction amount or NIS 100, whichever is lower. Additional provisions of the Consumer Protection Act regarding the cancellation of the purchase by the customer, including regarding the obligation to return the product, will also apply.

 1. Cancellation of a purchase by the company
 2. The Company may, at its sole discretion, for any reason, and at any time, cancel or terminate a transaction and / or sale and / or cancel an order, in whole or in part, and / or the activity of the site, in whole or in part.
 3. Notice of such cancellation or discontinuance will be given to the user or the customer, and the company will refrain from charging the customer's credit card or refund him any amount paid for the products, to the extent paid.
 4. Except in respect of the refund of the said transaction amount, the user or customer will not have any claim, claim and / or demand towards the company and / or the supplier in respect of the cancellation of the transaction as stated in this section.
 5. If it is discovered that a product is out of stock, the site may cancel the order or offer an equivalent replacement item. If such an order is canceled, the site will not be responsible and will not bear any direct, indirect, consequential or special damage caused to the customer or a third party, including but not only damage due to the purchase of the item from a third party at a higher price.
 6. Copyright
 7. All intellectual property rights, including images, design, instructions, copyrights, designs, designs and trade secrets, are the property of the Company only or of other third parties authorized by the site management to use them.
 8. These rights apply, among other things, to the website that accompanies the game and to the videos that appear on the website.
 9. These rights also apply to the site name and the domain name (www.faudagame.co.il) of the site, the trademarks (whether registered or not) are all the property of the company or of other third parties who have allowed the site management to use them.
 10. They may not be used without their prior written consent.
 11. No information may be copied, reproduced, distributed, sold, marketed, rented and translated from the site, including trademarks, images and texts, product design, product images, etc. without the prior written permission of the company.

5.

 1. Do not link to content from the site, which is not the home page of the site (deep link) and may not display or publish such content in any way, unless the deep link will be to the web page of the site in full and as is, so you can view and use it in exactly the same way. On the site while obtaining the consent of the site management.
 2. The management of the site may order the cancellation of a deep link even after giving consent
 1. The management of the site may order the cancellation of a deep link even after giving its consent at its sole discretion and in this case you will not have any claim and / or demand and / or claim against the management of the site.
 2. Warranty
 3. The company (and / or anyone on its behalf) does not directly and / or indirectly bear any responsibility for damages arising from and / or related in any way, for the repair, assembly and / or replacement of the products.
 4. The company (and / or anyone on its behalf) does not directly or indirectly bear any responsibility for damages resulting from the use and / or reliance on information published on external sites, which can be accessed through any of the services on the site. It will be clarified that the company does and will do its best to cooperate with reliable and reputable suppliers only.
 5. The company (and / or anyone on its behalf) does not directly and / or indirectly bear any responsibility for damages arising from and / or related in any way to the use and / or performance of the site.
 6. In any case, the company will not be responsible for any activity of any other party that is not under its full control.
 7. Confidentiality and privacy
 8. All the personal details of the customer (name, e-mail, etc.), will be stored in the company's databases.
 9. The company will not transfer the personal details of the customer to anyone other than the suppliers, if necessary and only for the purpose of completing a transaction.
 10. The company will not make any use of the details of the customer's means of payment except for making a payment for a transaction that the customer requested to make, and these details will not be passed on to any other party other than for this purpose. For the avoidance of doubt, the details of the means of payment are not stored in the company's databases.
 11. Notwithstanding the foregoing, the Company may transfer a user's personal details to a third party in cases where the Client has committed an act or omission that harms and / or may harm the Company and / or any third parties, the Client has used the Company's services to commit an illegal act, if obtained by The company has a court order instructing it to provide the details of the customer to a third party as well as in any dispute or legal proceedings.
 12. Consent to receive advertising material – at the time of submitting the user's details, including registration to the site and / or delivery of an email address and / or when placing an order, the user agrees and authorizes the site operator and / or related parties to send him any means of communication regarding his activity. And / or the site activity and / or other site activity from the site operator group, including sites operated and / or managed by the site operator and / or related parties, including offers to purchase a property or service and / or advertising mailing of any kind and / or system messages And / or service messages and / or other messages to customers. This personal information will not be disclosed and will not be used further for marketing purposes without permission.
 13. The company may use the personal details of the customer, without identifying the specific customer, for the purpose of analyzing statistical information and presenting and / or providing it to other parties.
 14. Since this involves the performance of operations in an online environment, the Company cannot guarantee complete immunity from intrusion into its computers or the disclosure of information stored by illegal operators. If a third party manages to infiltrate information held by the company and / or misuse it, the user will not have any claim, claim or demand against the company.
 15. The company will be allowed to use "cookies" in order to provide the user with a fast and efficient service and save the customer the need to enter his personal details at each entrance to the site.
 16. In the event of cases beyond the control of the company and / or arising from force majeure, the company will not be liable for any damage of any kind, indirect or direct, caused to the customer and / or anyone on behalf of the customer with this information lost or if used unauthorized.
 17. Law and Judgment
 18. The law applicable to these regulations and / or to any action and / or dispute arising therefrom, is Israeli law only.

In any case of dispute, the courts (peace or district) of Tel Aviv-Yafo shall have the exclusive jurisdiction to hear it.

 1. The law applicable to the use of the website, the invitation and these regulations, including the interpretation and enforcement of the regulations is Israeli law only.
 2. Contact
 • For any questions and / or inquiries regarding the product, as well as any other inquiries regarding infringement of the right or infringing content, please contact us via email [email protected]
 • Our address: Allenby 94 Tel Aviv. Tel 0775023008